W3C

Bersyong Orihinal: http://www.w3.org/TR/1999/NOTE-schema-arch-19991007 
Mayakda: Joseph Rinoza Plazo

Ang original na texto ay kinupkop ng internasyonal na copyright. Pakituon ng pansin ang original na reperensya mula sa mga hyperlinks para sa mas malalim na pagkaunawa."This translated text may contain conversion errors. Please refer to the original document at WC3 for normative version."

Ang Cambridge Communiqué

W3C NOTA 7 October 1999

Itong Bersyon:
http://www.w3.org/TR/1999/NOTE-schema-arch-19991007
Pinakabagong Bersyon:
http://www.w3.org/TR/schema-arch
Dating Bersyon:
http://www.w3.org/1999/08/27-communique-19990920
Editor:
Ralph R. Swick <swick@w3.org>
Henry S. Thompson, <ht@cogsci.ed.ac.uk>

Abstrakto

Tinatala ng dokumentong ito ang nangyari sa pagpupulong ng miyembro ng W3C sa XML at RDF nilalantad na rin ang kasalukuyang pagkaunawa ng mga sistema ng paggawa ng mga Web data modelo. Itong dokumento ay isang solution sa web data structure na tinalakay sa "Web Architektura: Paglalarawan at Pagbabahagi ng Data".

Kalagayan ng Dokumento

Itong dokumento ay isang W3C nota isinagawa ng World Wide Web Consortium. Mga puna ay maaring ipadala sa puna para sa RDF (arkibo) o di kaya sa XML Schema listahan ng puna (arkibo).

Ang paglathala nitong nota ay hindi nangangahulugan ng sang-ayon mula sa miyembro ng W3C. Ang listahan ng kasalukuyang W3C reportang teknikal at publikasyon, kasama na ang mg Working Drafts at Notes ay mahahanap sa http://www.w3.org/TR.

Nilalantad nitong seksyon ang kalagayan ng dokumento kung kailan sya nalathala. Ito ay magiging obsoleto pag may bagong nalimbang. Ang pinakabagong bersyon ay mahahanap sa kalagayan at pinapanatili ng W3C.

Nilalaman

 1. Introduksyon
 2. Kasaysayan
 3. Rekomendasyon
 4. Konklysyon
 5. May Akda

1. Introduksyon

Isang grupo ng miyembro ng W3C na nakilahok sa XML at RDF aktibidad nagpulong [miyembro lang] sa Agosto 26 at 27 upang talakayin ang relasyong arkitektura sa pagitan ng schemang trabaho ng dalawang aktibidad na ito. Ang layunin nila ay ang pag likha ng isang sistema ng relasyong ito para sa mga gumagamit ng internet at para makadagdag sa XML Schema Grupo at aiba pang W3C aktibidad na sumusuporta sa layuning ito at saka malutas ang mga hadlang na pinalitaw sa panunuri ng mga miyembro sa RDF Schema Rekomendasyon na may kinalaman sa trabaho ng XML.

2. Kasaysayan

Tinalakay ng grupo ang mga importanteng isyu na may layuning palaganapin ang maayos na pakikibahagi ng data sa internet:

 1. XML ay naglalarawan ng isang sintakto ng pagtransfer para sa mga dokumento na nakaayos na parang puno (strukturang puno). ;
 2. Mga aplikasyon na "data-oriented" ay naiisalarawan na gumagawa ng sariling data struktura sa taas ng isang XML dokumento. Dahil sa relasyong ito, ang dokumentong XML at ginamit bilang daan ng pakikibahagi ng data structures. ;
 3. RDF ay isang W3C rekomendasyon na gumagamit nitong paraan na "layered." Ang RDF ay isang miyembro nitong Entity-Relationship na modelo na kung saan ang data ay nastruktura sa pamamagitan ng mga graphs upang mababahagi. XML grammar ang nagpapatupad nito. ;
 4. Layunin ng grupo ang magpatupad ng paggamit ng mekanismong RDF upang magalaw ang impormasyon sa kahit anung XML dokumento, kahit yung sinaunang bersyon na hindi pa naistruktura ng RDF 1.0 layering.

Habang lumalaganap ang pasilidad ng sistemang XML at RDF, kailangan naming unawaan ang kanilang pakikiugnayan. Kailangan ring unawaan ang mga sistemang tumutulad sa dalawa upang lalong mapalakas ang XML/RDF bilang isang transfer syntakto.

3. Obserbasyon at Rekommendasyon

Ang grupo ay sumasangayon sa sumusunod na pagsusuri at rekomendasyon.

 1. Ang XML data modelo ay ang XML Impormasyong Kumpol na ginagabay ng XML Impormasyong Kumpol Grupo. May ibang modelo, pangkaraniwan at tiyak. RDF ay isang halimbawa ng pangkaraniwang "generikong" data modelo. Ang XML Schema at RDF Schema lengwahe ay nakabase sa ibang data modelo na hindi nangangailangang makumpol sa isang komprehensibong lengwahe .
 2. Ang XML Schema dokumento ay nagtataglay ng deklarasyon para sa balidasyon ng instance dokumento. May kakayahan syang magpatupad ng instance dokumento XML infoset sa mga strukturang applikayson-oriented.
 3. Upang makaunlad at maging interoperable, ang XML Schema spesipikasyon ay kailangan na magbigay ng mekanismong napapahaba para sa paglawak ng XML Schema. Ang pinakapundamental ay ang pagperwisyo ng elemento mula sa ibang namespaces. Itong mekansimong pampahaba ay dapat ring magperwisyo ng indibidwal na extensyon na namamarkang 'mandatory', ibig sabihin, na ang instance dokumento ay hidi naituturing na 'schema valid' kung ang pagproproseso nito ng isang nakamarkang extensyon ay di maisatupad.
 4. Ang mekanismong-pampahaba ay angkop sa deklarasyon ng mapping upang tulungan ang paglikha ng application-oriented struktura ng data (tulad ng pagpapatupad ng RDF modelo) bilang kasapi ng schema balidasyon at XML infoset proseso ng paglikha. Ang pasilidad na ito ay di exlusibo sa RDF pero siya ay angkop na gabay sa paggawa ng data struktura na naaayon sa ibang data models, e.g. UML.
 5. Ang mga deklarasyong mapping na ito ay dapat makabuluhan at magagamit ng ibang schema processors sa maraming direksyon, i.e., mula sa application-oriented struktura ng data para XML infosets.
 6. Ang mga schemang lengwahe at query lengwahe ay mapapatong sa taas ng pundasyon ng XML. Ang RDF Schema ay isang lengwaheng ganito. Mabuti na ang mga mekanismo ay maangkop sa dalawang patong (data layaer) o sa isa lamang .
 7. Ang XML schema ay hindi nangangailangan na maging natatanging nagbibigay suporta para sa pagpapatong ng application data struktura sa XML. XSLT, na nagtataglay ng binabalak na mekanismong pampahaba ay magagamit sa paglarawan ng mapping mula sa XML dokumentong instansya sa mga application data structures. Kabilang na rito ang mga RDF graphs. Ang reversability ng mappings tinuturing ng XSLT o ibang lengwaheng transpormasyon ay importanteng isyu.
 8. Ang bagong, payak na XML transfer syntakto para sa RDF at API angkop sa pag-akses ng RDF data models ay hindi pa napapatupdad. Ang RDF 1.0 transfer syntakto ay nananatiling isang W3C Recommendasyon at hindi mandatorya. Hindi ito isang kailangan para sa XML Schema upang mabalidate kasama sa komprehensibong gramar ng RDF 1.0 syntakto. (e.g. ekwibalensya ng elemento at atribyuta).
 9. Ang heyrarko ng XML Schema at RDF type ay hindi nagiisa at di kailangang pagisahin. ; kaya napakahirap sabihin ngayon kung ang RDF schemas ay makakaleberahe sa XML Schema archetypes. Gayunpaman, ang atomic data types, lalo na ang URIref ay nangangailangan ng pagbabahagi at suporta.

4. Kongklusyon

Nauunawaan ng nakilahok sa pagpulong na ang XML Schema Grupo ay kasalukuyang nagtratrabaho sa mga isyung ito sa kontexto ng Dokumentong Gabay. Ang pagsangayon na lilitaw sa pagpulong na ito ay makakatulong sa XML Schema Grupo upang mapabilis ang katangian ng XML Schema 1.0 at makakatulong sa W3C Direktor sa pagplano sa hinaharap ng RDF Schema .

5. May Akda

David Beech, Oracle Corp.
Gabe Beged-Dov, Rogue Wave Software
Tim Berners-Lee, W3C
Dan Brickley, University of Bristol
Allen Brown, Microsoft
Peter Chen, Bootstrap Alliance
David Cleary, Progress Software
Ron Daniel, DATAFUSION
Andrew Eisenberg, Progress Software
David Epstein, IBM
George Feinberg, Object Design
R.V. Guha (unable to attend but endorsing this communiqué)
Ora Lassila, Nokia
Eve Maler, ArborText, Inc.
Ashok Malhotra, IBM
Murray Maloney, Commerce One
Noah Mendelsohn, Lotus
Eric Miller, OCLC
Wei Song, SISU
Ralph Swick, W3C
Henry Thompson, University of Edinburgh

$Date: 1999/10/08 18:21:06 $
Ralph R. Swick <swick@w3.org> and Henry S. Thompson, <ht@cogsci.ed.ac.uk>, rapporteurs

Kasaysayan ng Bersyon:
1999-09-13T19:54 Paglathala
1999-09-13T20:35 Korektang Daniel apiliasyon
1999-09-15T14:34 dagdag ng signatura
1999-09-15T14:40 dagdag dokumentong id sa dokumentong ito
1999-09-20T13:19 pagupdate Kalagayan upang ang puna ay pupunta sa Arkibo
1999-10-07T17:25 dagdag abstrakto, table of contents, Kalagayan